Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Rosła we mnie rozpacz, zatykała mi klatkę piersiową tak, jak kłaki zatykają filtr od odkurzacza, rozpychała mi przełyk, właziła do ust.
— Jakub Żulczyk
2620 d0d6
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viafreeway freeway
9680 986d
Reposted fromgingillo gingillo viapanimruk panimruk
1136 db82
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
3751 0f2b 500
Dante
Reposted frombackground background viabeeth beeth
9877 7ffd 500
Reposted frompouler pouler viabeeth beeth
8823 0543
Reposted fromflesz flesz
8053 ce03 500
Reposted fromlaurq laurq viabeeth beeth
1041 8edf 500
Reposted fromperseweracje perseweracje
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 vianothingwrong nothingwrong
4926 c265
Reposted fromhermina hermina viabeeth beeth
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viawrazliwa wrazliwa
7289 df66 500
"Kto zabrał mój ser?" Spencer Johnson vol.2
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
5592 b087
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
5601 1885
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl