Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6980 0b7a
Reposted frompulperybka pulperybka viaunmadebeds unmadebeds
Reposted frombluuu bluuu
3432 249f
Reposted fromfelicka felicka viatwice twice
7598 2225
Reposted fromsavatage savatage viakoralina koralina
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
8933 1e70 500
Reposted fromnosmile nosmile viakoralina koralina
6733 18f9 500
Belvedere
Reposted fromvolldost volldost viacorazblizej corazblizej
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
Alligator - Dirty Car Art by ProBoyNick
Reposted fromPsaiko Psaiko viacorazblizej corazblizej
8307 3204 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viatwice twice
0065 4a5d
Reposted fromursa-major ursa-major viacorazblizej corazblizej
3069 dd2e
Reposted fromkarahippie karahippie viatwice twice
Reposted frombluuu bluuu viakoralina koralina
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viaunmadebeds unmadebeds
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viabylejaka bylejaka
4188 babc
Reposted fromnazarena nazarena viabylejaka bylejaka
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl