Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viabylejaka bylejaka
4188 babc
Reposted fromnazarena nazarena viabylejaka bylejaka
Reposted frombluuu bluuu
6515 1e12 500
Reposted fromsommteck sommteck viaunmadebeds unmadebeds
5130 494b
Reposted frompulperybka pulperybka viakoralina koralina
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
6490 f845 500
Reposted frompanizwasem panizwasem viatwice twice
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
5858 ea7c
Reposted fromkarahippie karahippie viacynamon cynamon
Reposted frombluuu bluuu
5038 48de
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaunmadebeds unmadebeds
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl